Gyermekek után járó pénzbeli ellátások

gyerekek után járó pénzbeli ellátások

A gyermeket nevelő szülők részére, gyermekeik után különböző pénzbeli ellátások igényelhetők a szülő biztosítási jogviszonya, a gyermek életkora, ill. egészségi állapota függvényében. A különböző ellátások igénybevételéhez számos jogszabályi feltételnek kell megfelelni.

E cikk terjedelmi korlátaira tekintettel csak a főbb irányadó szabályokat és ellátásokat ismertetem.

Csecsemőgondozási díj

Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.

A csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét, a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

 A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a jogszabály szerint a koraszülött gyermekek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor.

Fentieken túl csecsemőgondozási díjra jogosult lehet a vérszerinti apán kívül bizonyos esetekben, az a nő, vagy férfi is, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.

Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat.

A csecsemőgondozási díj összege a naptári napi alap/napi jövedelem 100%-a.

Gyermekgondozási díj (GYED)

Gyermekgondozási díjra jogosult a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt (lásd. fennt.), és a gyermeket saját háztartásában neveli.

 A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén további 1 évig jár.

A gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.

Jogosultsági feltételek fennállása esetén sem jár a GYED, ha a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, ha a gyermeket bölcsődében helyezték el, kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt.

Fentieken túl bizonyos esetekben nagyszülő, és nevelőszülő is jogosult lehet az ellátásra.

Diplomás GYED

Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki a fenti feltételeknek nem felel meg, de a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik.

A diplomás GYED folyósítása mellett a gyermek születését követő 169. naptól lehet keresőtevékenységet végezni.

A diplomás GYED havi összege a felsőfokú alapképzésben a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a.

gyerekek után járó pénzbeli ellátások

A gyermekápolási táppénz

a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a biztosított szülőt megillető pénzbeli ellátás, ha a szülő a gyermek betegsége miatt nem tudja munkáját ellátni. A gyermek 12 éves kora fölött, csak méltányosság alapján állapítható meg.

Gyermekápolási táppénz tekintetében keresőképtelennek minősül:

  • az anya, aki kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja,
  • a szülő, abban az esetben, ha tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint
  •  a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.

Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások

Az egészségbiztosítási szerv méltányosságból, csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat és táppénzt akkor állapíthat meg a biztosított részére, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik.

Az egészségbiztosító méltányosságból a biztosítottat és a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyt indokolt esetben segélyben részesítheti.

Családi pótlék (CSP)

Családi pótlék alanyi jogon jár, melyre a szülő, a szülővel együtt élő házastárs, nevelőszülő, gyám lehet jogosult. A családi pótlék a még nem tanköteles gyermekek esetében nevelési ellátásként kerül megállapításra, a már tanköteles gyermek esetében pedig iskoláztatási támogatásként. Az iskoláztatási támogatást a tanköteles, s már nem tanköteles, de közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után folyósítják.

 

Gyermek(ek)
CsaládEgyszülős család
1 gyermek esetén12.200,- Ft/hó13.700,- Ft/hó
2 gyermek esetén13.300,- Ft/hó/gyermek14.800,- Ft/hó/gyermek
3 vagy több gyermek esetén16.000,- Ft/hó/gyermek17.000,- Ft/hó/gyermek
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén23.300,- Ft/hó/gyermek25.900,- Ft/hó/gyermek

Anyasági támogatás

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt. Örökbefogadó szülő, és gyám is jogosult lehet bizonyos esetekben.

Az összege az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.125, – Ft, ikergyermek esetén 300%-a: 85.500, – Ft. Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

Nem jár anyasági támogatás, ha a szülők lemondanak gyermekükről, vagy kiemelik a gyermeket a családból.

gyerekek után járó pénzbeli ellátások

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő a saját háztartásában nevelt gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe.

A GYES összege az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500, – Ft/hó. Ikergyermekek esetében fenti összeg az ikergyermekek számával megszorzandó.  Meghatározott feltételek mellett, az örökbefogadó szülő, és nagyszülő is jogosult lehet GYES-re.

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A gyermeknevelési támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. A támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik. Összege az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500, – Ft/hó

Gyermekek otthongondozási díja (GYOD)

A „gyermekek otthongondozási díja” (GYOD) A gyermek életkorától függetlenül annak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőnek a részére nyújtott ellátás, aki súlyos fogyatékosságából, tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről gondoskodik.

Az ellátás havi összege 2022. január 1 -től bruttó 200 000 forint. Ha a szülő több, önellátásra képtelen gyermekről is gondoskodik, részére másfélszeres összegben (300 000 Ft) kell az ellátást folyósítani.
Fő szabályként a GYOD összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult személy esetén a GYOD havi összegének és a másik pénzellátás bruttó összegének különbözete.

Az ellátás folyósítása mellett legfeljebb napi 4 órában, otthon történő munkavégzés esetén időkorlát nélkül lehet keresőtevékenységet folytatni.

A GYOD-dal teljes összegben együtt folyósíthatók az alábbi rendszeres pénzellátások:

Ha a másik gyermekére tekintettel járó gyermekek után folyósítható ellátásban (pl. GYED, GYES) részesül, vagy, ha három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesül.

Ápolási díj

Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló

– súlyosan fogyatékos, vagy

– tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi és

– az előzőek szerinti ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn.

Havi ellátás összege: 43.405 Ft.

Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha:

–  az ápolt egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes, vagy

– olyan hozzátartozója gondozását, ápolását végzi, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

A kiemelt ápolási díj havi összege: 78.130,- Ft

Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi és a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg.

Az emelt összegű ápolási díj havi összege: 65.110,- Ft

Burgondné Stomp Edit

Felhasznált jogszabályok:

  • 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Segíts az információ terjesztésében. Oszd meg a cikket ismerőseiddel is!