Hová fordulhat a szülő, ha a gyermeknél magatartási, tanulási zavar merül fel?

Tanulás tanulási zavar esetén

Kisgyermekkorban a szülőkön kívül, a védőnő, a gyermekorvos, valamint a pedagógusok állnak legszorosabb kapcsolatban a családokkal. Ők azok, akik a vizsgálatok, ill. a tanácsadás során észlelhetik a normál fejlődéstől való esetleges eltéréseket, és javasolhatják, kezdeményezhetik a szükséges vizsgálatokat.

Amennyiben felmerül annak a lehetősége, hogy a gyermeknél magatartási, beilleszkedési, esetleg tanulási zavar áll fenn, megfogalmazódik a kérdés a szülőben, hogy hová fordulhat a probléma kivizsgálása, kezelése érdekében.

Ebben szeretnék tájékoztatást nyújtani, az alábbi összefoglaló segítségével.

Amennyiben akár lelki problémák, akár valamilyen részképesség zavarok állnak fenn, ezek nagyban megnehezíthetik a gyermek beilleszkedését, megfelelő tanulmányi előmenetelét. Ezért nagyon fontos, hogy a tünetek mögött megbúvó probléma kivizsgálásra kerüljön.

Fenti problémák kivizsgálására, a szükséges fejlesztések biztosítására kiépült intézményrendszer áll rendelkezésre hazánkban a pedagógiai szakszolgálat intézmény keretén belül.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat keretén belül egyrészt:

– kerületenként találhatóak Pedagógiai Szakszolgálati tagintézmények (Nevelési tanácsadó),

– 4 Főváros Szakértői Bizottság,

– 1 Beszédjavító tagintézmény

– 4 országos illetékességű beszéd / látás / hallás / mozgásvizsgáló szakértői bizottság

– 1 db. Pályaválasztási Tagintézmény

Megyénként találhatóak Megyei Szakértői Bizottságok, ill. megyén belül, járásonként Pedagógiai Szakszolgálati Tagintézmények (Nevelési tanácsadók).

A pedagógiai szakszolgálattól a gyermek vizsgálatát kérheti a szülő, ill. a gyermeket ellátó oktatási intézmény, a szülő beleegyezésével. Vizsgálat indítható még hivatalból, hatósági megkeresésre is. A pedagógiai szakszolgálatokban különböző szakemberek vizsgálhatják a gyermeket a probléma típusának megfelelően: orvos, pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, konduktor, gyógypedagógus.

A pedagógiai szakszolgálatok tevékenységei:

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: a gyermek fejlődésének elősegítése, gyógypedagógiai fejlesztés, mozgásfejlesztés, pszichológiai segítségnyújtás, tanácsadás, a család kompetenciáinak erősítése. A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot 3 éves kor előtt. Három éves kor fölött a gyermek akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

Fejlesztő nevelés: komplex gyógypedagógiai fejlesztés, a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.

Szakértői bizottsági tevékenység:
keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít.

A szakértői véleményt a szakértő bizottság több célból készít:

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából,
  • a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása céljából,
  • a sajátos nevelési igény – a mozgásszervi-, az érzékszervi- (látási-, hallási-), az értelmi, a beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar – megállapítása vagy kizárása céljából
  • sajátos nevelési igényű tanuló esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés céljából,
  • a tankötelezettség meghosszabbításának céljából.

    A szakértői vizsgálat lehet az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat, valamint a fejlődést nyomon követő felülvizsgálat.
tanulás gyermekkel
Csak illusztráció

Vizsgálatot követően:

A szakértői bizottság által összeállított intézményjegyzék alapján tájékoztatja a szülőt azokról a lehetőségekről, amelyek alapján sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeke megfelelő ellátásban, oktatásban fejlesztésben részesülhet. A köznevelési intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság által javasolt intézmények közül. A szakértői bizottság javaslatot tesz a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, és meghatározza a szükséges fejlesztéseket.

A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be.

A gyermek, tanuló ellátására a szakértői véleményben foglaltak szerint akkor kerülhet sor, ha az abban foglaltakkal a kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló egyetért. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő, a tanuló nem ért egyet, a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakó, ill. tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt tájékoztatni. A járási hivatalnál a szakértői vélemény felülvizsgálatát kezdeményezheti a szülő, ill. a nagykorú tanuló is.

– Nevelési tanácsadás feladata:

• a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek viselkedésének, szociális érettségének felmérése, tanácsadásban részesítés.

• segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához

• pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése,
• prevenciós tevékenység

• pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, támogatja a család nevelő-, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását.

Komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás keretében:

• folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot, valamint gondozást végez,

• terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt,

• a gyermek, a tanuló fejlesztése során az állapotára irányuló változásokat értékeli,

• pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a szülők, pedagógusok részére.

– Logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

– Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása.

– Konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek (mozgássérültek) konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása.

– Gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

– Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése.

– Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

tanulási nehézségek

Mit takar az SNI?

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

Mit jelent a BTM?

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása:
Az SNI-s gyermeknek, tanulónak joga, hogy állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint.
Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő pedagógiai ellátásra jogosult. A fejlesztő pedagógiai ellátás a nevelési tanácsadás, valamint az oktatási intézmény keretén belül valósítható meg.
Az értelmi fogyatékos gyermek, tanuló óvodai nevelése, iskolai nevelés-oktatása gyógypedagógiai intézményben történik.

A vizsgálatok első színtere általában a Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési tanácsadó), ahol, ha felmerül az SNI gyanúja, akkor továbbítják a gyermek vizsgálati anyagát a Fővárosi, ill. megyei szintű Szakértői Bizottsághoz, ahol kérik a gyermek vizsgálatát az SNI megállapítása, vagy elvetése érdekében, valamint a szükséges fejlesztések megállapítását. Érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén szükséges a fogyatékossági területnek megfelelő szakorvosi vizsgálat, autizmus, ill. pszichés fejlődési zavar esetén gyermekpszichiátriai vizsgálat is.

Burgondné Stompf Edit

Felhasznált irodalom:
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Képek:
dreamstime.com

 
Segíts az információ terjesztésében. Oszd meg a cikket ismerőseiddel is!