Mi az a közgyógyellátás?

közgyógyellátás gyógyszer


Tartós betegség esetén, legyen szó akár gyermekről, vagy felnőttről, a tartós gyógykezelés anyagilag megterhelő lehet a családok számára. A közgyógyellátás, az egyfajta szociális juttatás.

Bizonyos feltételek esetén lehetőség van közgyógyellátást igényelni, mely az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásokat csökkentheti.


A jogosultság megállapítása esetén közgyógyellátás terhére vehet igénybe a jogosult bizonyos gyógyító ellátásokat, mely lehet Pl. a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, rehabilitációs gyógyászati ellátások beteg által fizetendő térítési díjához történő hozzájárulás.


Ki lehet jogosult az ellátásra?


Többféle jogcímen válhat valaki jogosulttá közgyógyellátásra.

Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra többek között az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú; az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy; a rokkantsági járadékos; az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. 4 évre állapítható meg, a Járási hivatal dönt.

Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105%-át, egyedül élő esetén a 155%-át. 2 évre állapítható meg, a Járási hivatal dönt.


Mi az a gyógyszerkeret?


Amennyibe a jogosultság megállapításra kerül, a jogosult részére, gyógyszerkeretet határozhatnak meg, mely két részből állhat.


Egyik az egyéni gyógyszerkeret, mely a háziorvos által igazolt, rendszeres gyógyszerszükséglet alapján kerül megállapításra.

Az igazolásban feltüntetik a szükséges terápiát, illetve azt is, hogy mely gyógyszerek azok, amelyeket csak szakorvos írhat fel a beteg részére. Az egyéni gyógyszerkeret havi összege maximum 12 000 Ft.

A gyógyszerkeretről a járási hivatal dönt, aki megvizsgálja az igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti szükséglet szakmai megalapozottságát és a rendszeres gyógyító ellátások havi költségét.

A rendszeres gyógyító ellátások havi költségének megállapítása során a kérelmező krónikus betegségéhez igazodó, egyhavi mennyiségre számolva legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeket veszik alapul.
A gyógyszerköltség megállapítása során legfeljebb havi 6000 forintig vehetők figyelembe a nem csak szakorvos által rendelhető gyógyszerek. Ha a kérelmező havi gyógyszerköltsége a 6000 forintot meghaladja, a 6000 forint feletti összeg a csak szakorvos által, illetve csak szakorvosi javaslat alapján rendelhető gyógyszerek figyelembevételével állapítható meg.

közgyógyellátás gyógyszer
Közgyógyellátás -gyógyszerkeret

A másik pedig az eseti keret, mely az akut megbetegedésekből eredő gyógyszerszükséglet költségeinek támogatását szolgálja.

Ennek összegét nem az eljáró hatóságok határozzák meg, hanem a költségvetési törvény. Ennek összege jelenleg 6.000 Ft évente.
Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult személy részére egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra, a gyógyszerkeret megegyezik az eseti kerettel.

Abban az esetben, ha a beteg állapotában, terápiájában olyan változás következik be, ami miatt megnő minimum 1000 Ft-tal a szükséges rendszeres gyógyszeres terápia térítési díja, akkor lehetőség van módosíttatni a korábban megállapított egyéni gyógyszerkezet összegét.

Az egészségbiztosítási szerv az egyéni gyógyszerkeretet három havonta egyenlő részletekben nyitja meg. A gyógyszertárban térítésmentesen az adott időszakban rendelkezésre álló keret erejéig váltható ki a gyógyszer. Ha a (3 havi) keret összege nem elegendő, nem fedezi a gyógyszer árát, akkor nem lehet kipótolni a hiányzó összeget, ki kell fizetnie a betegnek a gyógyszer térítési díját.

A három hónapos tárgyidőszakban fennmaradt, fel nem használt összeg a jogosultsági éven belül a következő 3 hónapos időszak keretét növeli, de az éves keretből esetlegesen megmaradt összeggel a következő évi keret nem növelhető.


Közgyógyellátás igénylésének menete

A közgyógyellátást a járási hivatalnál kell kérelmezni, ahol megvizsgálják a jogosultsági feltételeket. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a rendszeres gyógyító ellátásokról, szükséges gyógyszeres terápiáról. A szükséges formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapjáról lehet letölteni. Ebben a kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy milyen jogcímen igénylik az ellátást, szociális és jövedelmi viszonyokról is normatív ellátás esetén.
Alanyi közgyógyellátás igénylése esetén, az azt megalapozó jogosultsági feltételeket kell igazolni. Nem kell csatolni a háziorvos igazolását, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt.

Pozitív elbírálás esetén a jogosultság igazolására a közgyógyellátási igazolvány szolgál, melyet a járási hivatal döntése alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei, fővárosi Kormányhivatal állít ki. Ennek megléte esetén a tb támogatással rendelhető gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, gyógyászati ellátást közgyógyellátás jogcímen rendelheti az orvos a beteg részére.

A közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyászati segédeszközök körét a NEAK határozza meg, és honlapján közzéteszi.

A fürdőgyógyászati ellátások szolgáltatási díja (ára) vonatkozásában, ha az magasabb, mint a közfinanszírozásban elfogadott ár, az e fölötti összeget a betegnek kell kifizetnie.

közgyógyellátás gyógyászati segédeszköz
Közgyógyellátás-gyógyászati segédeszköz

Ki rendelhet közgyógyellátás jogcímen?


Közgyógyellátás jogcímen a következő orvosok rendelhetnek gyógyszert:
• a háziorvos, házi gyermekorvos,
• azon gyógyszerek esetében, amelyeket csak szakorvos írhat fel, a kezelést végző szakorvos,
sürgős szükség esetén a tartózkodási hely szerint illetékes kezelőorvos legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
• a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a beteg elbocsátásakor legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
• a járóbeteg-szakellátás szakorvosa vizsgálatra, kezelésre megjelent betegnek legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban.


Közgyógyellátás jogcímen gyógyászati segédeszközt és az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokat rendelhetnek:
• a kezelőorvos, illetve,
• ha a közgyógyellátásra jogosult személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben vagy gyermekvédelmi intézményben van elhelyezve, akkor az intézmény orvosa,
• büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott személyek részére a büntetés-végrehajtási intézet orvosa is.

Burgondné Stomp Edit


Jogszabályok

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

Segíts az információ terjesztésében. Oszd meg a cikket ismerőseiddel is!