Parkolási igazolvány (kártya)

parkoló kártya

Parkolási igazolványt nem csak nagykorú mozgásukban korlátozott személyek igényelhetnek. Bizonyos esetekben gyermekek után is igényelhető parkolási igazolvány/kártya.

Milyen esetekben válik egy gyermek jogosulttá a parkolási igazolványra?

Amennyiben a gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül, akkor kérvényezheti törvényes képviselője a parkolási igazolványt. Az értelmi fogyatékosságnál csak a közepes, súlyos, és igen súlyos mentális retardációk esetén jár a kedvezmény. A súlyosság fokát az intelligencia szint alapján határozzák meg. Amennyiben az intelligencia kvóciens az 50-es értéket nem éri el olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, akkor válik jogosulttá az igénylő.

Azok az oktatási, valamint gyermekvédelmi intézmények, nevelőszülői hálózatok, gyermekotthonok is igényelhetnek parkolási igazolványt, akik az arra jogosult gyermekek oktatását-nevelését végzik, és a gyermek szállításáról gondoskodnak. A parkolási kedvezmény csak az arra jogosult gyermek szállítása során vehető igénybe.

Az igazolvány iránti kérelmeket a lakcím szerint illetékes

  • a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási hivatalában (járási hivatal)
  • a kormányablakban,
  • a tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, valamint
  • a közúti közlekedési nyilvántartóban lehet benyújtani.
parkoló kártya

A kérelem benyújtásakor, igazolni kell a jogosultságot a megalapozó dokumentumokkal (Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről).  A kérelem személyes igénylése esetén, ha nem csatolnak igazolványképet, akkor a helyszínen a hivatalban elkészítik az arcképmást. Amennyiben a jogosult ügyfél nem  személyesen nyújtja be a kérelmet, akkor a jogosultról készült igazolványképet mellékelni kell. Az ügyintézési határidő 20 nap. A kérelmet az ügyfélnek akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. A kiállított igazolványokat kérhetik postai úton továbbítani, vagy személyesen is átvehetőek a járási hivatalban.

Az igazolványt a jogosult köteles sértetlenül megőrizni. Az érvénytelenné vált, illetve a megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni a járási hivatalnak.

Adatváltozás esetén a járási hivatalnál be kell jelenteni a megváltozott adatokat, és ha ez a változás érinti az igazolványban feltüntetett adatokat is, akkor egyúttal kérvényezni kell az igazolvány cseréjét is.

Igazolvány pótlása, cseréje:

Elektronikus úton intézett pótlás és csere esetén, az ügyfél hozzájárulása esetén lehetőség van, az elektronikus nyilvántartási rendszerben korábban rögzített fénykép felhasználására. Ezekben az esetekben (elektronikus ügyintézés) a régi igazolványt nem kell leadni, annak érvényességét visszavonják, és ezt rögzítik a nyilvántartásban. Az új igazolványt postai úton továbbítják az igénylő részére.

Elveszett, megsemmisült, megrongálódott, ellopott igazolványok esetében haladéktalanul jelezni kell e tényt bármely járási hivatalban, legkésőbb a tudomásra jutásától számított 10 napon belül. A hivatal gondoskodik a nyilvántartásban fenti tények rögzítéséről, és amennyiben a jogosultság továbbra is fennáll, új igazolványt állít ki.

Talált igazolványt le kell adni. Ez bármely jegyzőnél, vagy kormányablaknál megtehető. Amennyiben az igazolvány még hatályos, nem járt le, a járási hivatal visszaadja az igazolványt a jogosultnak, ha még új igazolvány nem lett számára kiállítva.

Át nem vett igazolványok

Amennyiben az igazolványt az átvételre történő felhívást követően sem veszik át, akkor 1 évig őrzik meg a hivatalban, ezt követően pedig megsemmisítésre kerül, és rögzítik a nyilvántartásban.

mozgássérült

Igazolvány érvényességi ideje:

Az igazolvány érvényességi ideje, hatályossága, a jogosultságot igazoló orvosi papír hatályával egyezik meg. Ha pl. a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségről szóló igazolást (Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről) 1 évre adták ki, akkor a parkolási igazolvány érvényessége is 1 év lesz. Ha az igazoláson az állapot véglegessége van feltüntetve, akkor az igazolvány lejárati határidő nélkül lesz kiállítva.

Lejárt igazolványok cseréje az igazolvány hatályának lejárta előtt 90 nappal kezdeményezhető. Ezzel kapcsolatban a járási hivatal értesítést küld, tájékoztat a lejárat közeledtéről, és felhívja a figyelmet arra, hogy ha továbbra is fennáll a jogosultság, akkor kezdeményezhető az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítása. Az új igazolvány időbeli hatályának kezdete, a kiállítás napja.

mozgássérült kislányt tol az anyja

Parkolási igazolvány használata:

Kizárólag érvényes igazolvány birtokában lehet a kijelölt mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen parkolni. Lejárt, megújításra váró igazolvány nem használható, akkor sem, ha továbbra is fennáll a jogosultság. A hatóság nem mérlegel egy ellenőrzés során, aki érvényes parkolási igazolvány nélkül használ mozgáskorlátozott parkolóhelyet, az helyszíni bírság esetén 50 000 Ft, míg pénzbírság kiszabása esetén 100 000 Ft büntetésre számíthat.

Az igazolvány által nyújtott  kedvezményekkel csak és kizárólag a jogosult szállítása során lehet élni.

Az igazolványt használat során a szélvédő mögött, úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság, és a jogosultság ellenőrzése céljából jól látható legyen. Ellenőrzés során az igazolványt át kell adni az ellenőrzésre jogosult személynek. Az igazolvány jogszerű használatát, érvényességét a rendőrség, valamint a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni. Az igazolvány elvételre kerül a helyszínen, amennyiben érvénytelen, felmerül az, hogy meghamisították, vagy más módon visszaéltek vele. Az elvételről jegyzőkönyv készül, és szóban is tájékoztatják az érintettet. Az eljáró szerv értesíti a járási hivatalt, és megküldi számára  a jegyzőkönyvet, valamint az elvett igazolványt.

Burgondné Stomp Edit

Felhasznált irodalom:

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

Segíts az információ terjesztésében. Oszd meg a cikket ismerőseiddel is!